top of page

יומן פעילות

יומן הפעילות של העמותה מאפשר קבלת מידע על פעולות מתוכננות וצפיה בארועי עבר.

עבור ספורטאי העמותה הרשומים, מהווה היומן מקום להרשם לפעילויות מתוכננות,

אליהן נדרש רישום מוקדם.

 

סרטון הדרכה איך נכנסים ליומן ואיך נרשמים לפעילות:

 

כניסה ליופן הפעילות: 

 

bottom of page